Dzisiaj jest:
 

  HOME
|   NAUCZYCIELE |   UCZNIOWIE |   KALENDARZ |   PODRĘCZNIKI |   PEDAGOG |   SOCJOTERAPEUTA |   ABSOLWENCI |   KONTAKT


 
 .: MENU

..:: AKTUALNOŚCI ::..
..:: NADANIE       IMIENIA ::..
..:: PATRON              SZKOŁY ::..
..:: HISTORIA       SZKOŁY::..
..:: HISTORIA       RADZYMINA ::..
***************
DLA RODZICÓW
***************

..:: ZEBRANIA ::..
..:: ŚWIETLICA ::..
..:: REKRUTACJA ::..
..:: ZASADY OCENIANIA ::..
..:: KALENDARZ       IMPREZ ::..
..:: BIBLIOTEKA ::..
..:: SAMORZĽD UCZNIOWSKI ::..
..:: STATUT ::..
..:: PROGRAM PROFILAKTYCZNY ::..
..:: ZAJĘCIA       POZALEKCYJNE ::..
..:: KONTAKT ::..

 


 .: Licznik odwiedzin


Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin 
 .: NEWS


Załącznik nr 12

Na podstawie § 2 załącznika nr 3
Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół
(Dz. U. nr 61 poz. 624 ze zmianami)
ustala się:

PROGRAM PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM NR 1 IM. MJR. STEFANA WALTERA
W RADZYMINIE

  Założenia programu:

  1. Profilaktyka uzależnień
  2. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole
  3. Zapobieganie przestępczością wśród nieletnich
  4. Rozwijanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych u uczniów
  5. Zapobieganie licznym nieobecnościom i problemom wychowawczym niektórych uczniów
  6. Radzenie sobie ze stresem

  Ad.1 Profilaktyka uzależnień

  Cele:

 • dostarczanie informacji o substancjach szkodliwych dla naszego organizmu i ich działaniu na nasz organizm,
 • dostarczania informacji o powodach dla których ludzie sięgają po środki uzależniające
 • podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, nikotyną i innymi substancjami (sztuka odmawiania)
 • tworzenie pomysłów na ograniczenie spożywania alkoholu przez młodzież z naszego terenu
 • krytyczny odbiór reklamy
 • wskazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w naszym środowisku
 • dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 • wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających,
 • wskazanie społecznych, ekonomicznych, moralnych i zdrowotnych skutków zażywania substancji uzależniających,
 • wskazanie ważnych wartości, bez których trudno jest żyć i drogi do tych wartości
 • wskazanie przeszkód występujących na drodze do miłości, przyjaźni, wolności i radości,
 • utrwalenie hasła: "Alkohol i inne substancje uzależniające to chemiczna pułapka"
 • wskazanie wpływu alkoholu na uczucia i zagrożeń dla życia uczuciowego
 • ukazanie obrazu rodziny dotkniętej problemem alkoholowym
 • wskazanie ról pozwalających przetrwaćˇ w rodzinie alkoholowej
 • zapoznanie uczniów z pojęciami: używanie i nadużywanie, współuzależnienie
 • poznanie wzajemnych związków między używaniem alkoholu, nikotyny i narkotyków przez nieletnich, a wynikami nauczania
 • wskazanie negatywnych i pozornie pozytywnych skutków picia alkoholu.
 • wskazanie zalet, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
 • wskazanie metod obrony przed naciskiem otoczenia
 • uświadomienie, że uzależnienie od alkoholu i narkotyków jest śmiertelną chorobą
 • uświadomienie, że osoba uzależniona i współuzależniona potrzebuje pomocy
 • wskazanie sposobów pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • wskazanie wpływu alkoholizmu rodziców na życie dzieci
 • uświadomienie wartości zdrowego życia oraz potrzeby troszczenia się o siebie.
 • wskazanie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka, szczególnie w okresie dojrzewania
 • uświadomienie, że alkohol ma wpływ na przestępczośćˇ wśród nieletnich
 • pobudzanie ambicji i obrony własnego honoru
 • uświadomienie, że używanie substancji uzależniających, wywiera istotny wpływ na życie i problemy całego narodu

  Sposoby realizacji:

 • 2 godzinna prelekcja przeprowadzona przez terapeutę Stowarzyszenia Antynarkotykowego "KARAN" na temat uzależnienia dla wszystkich klas I (I sem. nauki)
 • 1 godzinna lekcja nt. "STOP narkomanii" przy zastosowaniu tablic demonstracyjnych przeprowadzona dla wszystkich klas I (pedagog szkolny)
 • 4- godzinny program profilaktyczny "Noe" dla klas II, (I sem. nauki), przeprowadzony przez Zespół Pedagogów Dezyderia
 • przeprowadzenie szkolenia "Noe" dla rodziców klas II (I sem. nauki)
 • zapoznanie rodziców wszystkich klas z sygnałami ostrzegawczymi jakie mogą wystąpićˇ przy braniu narkotyków na zebraniach klasowych ( 1 raz w roku szkolnym)
 • 1 godzinna lekcja nt. "Czym jest alkohol, nikotyna i narkotyki?" dla klas II (pedagog szkolny)
 • uczestnictwo uczniów klas II-ich i III-ich w przedstawieniach teatralnych dotyczących profilaktyki uzależnień
 • realizacja celów przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych
 • realizacja programu wychowawczego "Życie i Miłośćˇ " W.E.Papis na wszystkich poziomach nauki (pedagog szkolny)
 • realizacja programu edukacji psychologicznej na lekcjach wychowawczych ( DKW-4014-89/00) na wszystkich poziomach nauki (wychowawcy klas)
 • organizowanie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwianie udziału w kursach na temat przeciwdziałania uzależnieniom


  Ad.2. Zapobieganie przemocy w szkole:

  Cele:

 • dostarczanie wiedzy nt. przyczyn powstawania tendencji do przemocy
 • informowanie o rodzajach przemocy
 • ustalenie jasnych norm nieużywania przemocy i sposobów ich egzekwowania
 • rozumienie przez nauczycieli i rodziców sygnałów, po których można rozpoznaćˇ ofiarę przemocy i opresora
 • informowanie na temat wpływu środków masowego przekazu na rozwój tendencji agresywnych młodzieży
 • stworzenie warunków utrudniających występowanie przemocy
 • umiejętność komunikowania się między nauczycielami i rodzicami dotyczącego agresji
 • zwiększenie nadzoru nauczycieli na przerwach
 • zrozumienie agresywnych zachowań nastolatków
 • umiejętność rozpoznawania ofiary przemocy i sprawcy przemocy przez uczniów, nauczycieli, rodziców
 • minimalizowanie przemocy w szkole
 • zapobieganie powstawania problemów związanych z przemocą
 • orientacja o stanie przemocy na terenie szkoły poprzez przeprowadzenie kwestionariusza / ankiety
 • stworzenie norm dotyczących nieużywania przemocy
 • umiejętność reagowania na przemoc
 • zapewnienie ofierze przemocy ochrony przed sprawcę
 • dostarczanie wskazówek dla rodziców i nauczycieli, jak rozmawiać ze sprawcami i ofiarami oraz jak zachęcać ich do współdziałania w redukowaniu problemu przemocy
 • włączenie specjalistycznych instytucji (policja, psycholog, psychiatra itp.) w przypadku wystąpienia przemocy i agresji
 • przeprowadzenie zajęć prewencyjnych z udziałem przedstawicieli sądu, policji itp.
 • współpraca rodziców w przeciwdziałaniu przemocy
 • udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy
 • podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców


  Sposoby realizacji:

 • zapoznanie nauczycieli jak rozpoznać ofiary i opresorów, i jak rozmawiać z nimi poprzez rozdanie im m.in. ulotek
 • zapoznanie rodziców jak rozpoznać ofiary i opresorów przez nauczycieli na zebraniach klasowych (raz w roku szkolnym przez 3 lata nauki), poinformowanie rodziców o przyczynach powstawania tendencji do przemocy przez nauczycieli na zebraniu klasowym ( raz w roku szkolnym przez 3 lata nauki)
 • przeprowadzenie kwestionariusza / ankiety służącego zdiagnozowaniu problemu przemocy w szkole (pedagog szkolny, wychowawcy)
 • reagowanie przez wszystkich nauczycieli na przemoc przez dostarczanie jasnego i wyraźnego komunikatu "Nie akceptujemy przemocy w naszej szkole"
 • współpraca z instytucjami specjalistycznymi
 • indywidualne rozmowy z ofiarami i sprawcami przeprowadzane (pedagog szkolny, wychowawcy)
 • chwalenie zmian w zachowaniu, docenianie itp.
 • indywidualne rozmowy z rodzicami ofiar i sprawców przeprowadzane przez pedagoga szkolnego
 • szkolenia dla nauczycieli, wychowawców mających na celu przygotowanie do pracy z problemem przemocy i agresji w szkole (przeprowadzenie rady szkoleniowej przez specjalistów)
 • szkolenia dla rodziców
 • współpraca z policją i sądem
 • prowadzenie stałej analizy stanu zagrożenia
 • prowadzenie zajęć integracyjnych przez pedagoga szkolnego na terenie szkoły z wykorzystaniem komputerów dla uczniów z rodzin patalogicznych, sprawiających problemy wychowawcze
 • realizacja programu wychowawczego "Życie i Miłość" W.E.Papis na wszystkich poziomach nauki (pedagog szkolny)
 • realizacja programów edukacji psychologicznej na lekcjach wychowawczych ( DKW-4014-89/00) na wszystkich poziomach nauki (wychowawcy klas)
 • reagowanie wszystkich pracowników szkoły na obecność w Szkole osób obcych, spoza naszej szkoły
 • współpraca szkoły z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin patalogicznych (ferie zimowe, wakacje)
 • umożliwianie nauczycielom udziału w kursach na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości
 • kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wołominie w przypadku wyczerpania wszystkich w/w środków

  Ad.3 Rozwijanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych u uczniów:


  Cele:

 • umiejętność komunikowania się z ludźmi
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego
 • poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem
 • budowanie właściwego wizerunku własnej osoby
 • rozwijanie empatii
 • podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków odurzających (w tym mówienia "nie")
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • umiejętność odreagowywanie napięć emocjonalnych
 • budowanie udanych relacji z ludźmi
 • konstruktywne rozwiązywania konfliktów
 • kształtowanie wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu
 • ćwiczenie umiejętności stawiania się w sytuacji innych osób
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych osób
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innej osoby
 • rozwijanie empatii
 • poznanie się wzajemne
 • budowanie zaufania
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • umiejętność wyrażania swoich uczuć
 • utrwalanie zachowań asertywnych
 • kształcenie umiejętności asertywnego odmawiania

 • Sposoby realizacji:

 • prowadzenie programu profilaktycznego umiejetności interpersonalnych dla młodzieży "Jak żyć z ludźmi" (pedagog szkolny)
 • komunikowanie się - klasy I, po 2 godziny lekcyjne w ciągu roku szkolnego
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Bariery komunikacyjne
 • empatia - klasy II, 1 godzina lekcyjna w ciągu roku szkolnego
 • asertywność - klasy III, po 2 godziny lekcyjne w ciągu roku szkolnego
 • Co to znaczy być asertywnym?
 • Rozpoznajemy zachowania asertywne.
 • realizacja programów edukacji psychologicznej na lekcjach wychowawczych ( DKW-4014-89/00) na wszystkich poziomach nauki (wychowawcy klas)
 • prowadzenie godzin wychowawczych z wykorzystaniem scenariuszy zajęć profilaktycznych "Jak żyć z ludźmi" (wychowawcy klas)

  Ad. 4 Zapobieganie licznym nieobecnościom i problemom wychowawczym niektórych uczniów


  Cele:

 • dostarczanie uczniom informacji dotyczących konsekwencji za posiadanie określonej liczby godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych
 • analiza frekwencji przez wychowawców
 • nawiązanie kontaktu z rodzicami
 • poprawa frekwencji uczniów
 • zwiększenie kontroli uczniów w klasach
 • wzbudzenie motywacji u uczniów wagarujących

  Sposoby realizacji:

 • udzielanie uczniom pisemnych nagan i upomnień przez Dyrektora na wniosek wychowawcy lub pedagoga za posiadanie określonej liczby godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych
 • udzielanie rodzicom pisemnych nagan i upomnień przez Dyrektora na wniosek wychowawcy lub pedagoga za posiadanie określonej liczby godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych przez swoje dzieci
 • informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów (osobiste lub telefoniczne)
 • miesięczna analiza frekwencji klas (wychowawcy, pedagog szkolny)
 • przeprowadzanie rozmów z rodzicami w sprawie czynników zakłócających uczęszczanie do szkoły (wychowawcy, pedagog szkolny)
 • przeprowadzanie rozmów z uczniami na temat przyczyn opuszczania przez nich zajęćˇ i motywowanie ich do poprawy sytuacji (wychowawcy, pedagog)
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły dotycząca wymiany informacji na temat uczniów
 • kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wołominie w przypadku wyczerpania wszystkich w/w środków

  Ad. 5 Współpraca z rodzicami

  Cele:

 • dostarczanie rodzicom wiedzy o niedostosowaniu społecznym, uzależnieniach, przemocy i agresji w szkole według wskazań przedstawionych w/w założeniach
 • dostarczanie rodzicom informacji dotyczących udzielania upomnień i nagan za zachowania nie akceptowane przez szkołę
 • nawiązanie kontaktu z rodzicami
 • angażowanie rodziców do zainteresowania się życiem szkoły i uczniów

  Sposoby realizacji:

 • prowadzenie różnych form szkoleń dla rodziców (np. "Noe")
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami odpowiednich instytucji (Policja, Sąd, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
 • zapoznawanie rodziców z różnymi problemami i informacjami na zebraniach
 • przeprowadzanie rozmów z rodzicami (wychowawcy, pedagog szkolny)
 • telefoniczne informowanie rodziców o zaistniałych zdarzeniach i problemach
 • zachęcanie rodziców uczniów do współorganizowania różnego rodzaju rozrywek dla dzieci i szukania wspólnego rozwiązywania problemów na terenie szkoły.

  Ad.6 Radzenie sobie ze stresem

  Cele:

 • dostarczanie wiedzy na temat stresu i stresorów
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania u siebie objawów stresu (w sferze psychicznej, fizycznej i emocjonalnej)
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • zapoznanie z technikami relaksu
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • doskonalenie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu
 • uświadomienie wartości zdrowego stylu życia oraz potrzeby troszczenia się o siebie
 • rozumienie przez nauczycieli i rodziców sygnałów świadczących o przeżywanym przez nastolatki stresie
 • rozumienie zmian rozwojowych nastolatków związanych z ich dojrzewaniem fizycznym i emocjonalnym
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się nauczycieli z rodzicami w kwestii dotyczącej stresu
 • rozumienie agresywnych zachowań nastolatków jako jednego ze sposobów ich walki ze stresem
 • włączenie specjalistycznych instytucji (psycholog, psychiatra itp.) w przypadku poważnych problemów uczniów w radzeniu sobie ze stresem
 • współpraca z rodzicami w rozpoznawaniu i minimalizowaniu stresorów
 • udzielania pomocy ofiarom i sprawcom stresu
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich uczuć
 • podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców
 • uświadomienie, że zbyt wysoki poziom stresu obniża poziom koncentracji i utrudnia
 • uświadomienie, że długotrwałe pozostawanie w stanie stresu negatywnie wpływa na relacje z ludźmi
 • uświadomienie pozytywnej wartości stresu jako czynnika mobilizującego do działania
 • uwrażliwienie uczniów i rodziców na samodzielność wykonywania zadań (eliminacja "ściągania").

  Sposoby realizacji:

 • prowadzenie rozmów z uczniami i rodzicami na temat stresu (wychowawca, pedagog szkolny)
 • realizacja programów edukacji psychologicznej na lekcjach wychowawczych ( DKW-4014-89/00) na wszystkich poziomach nauki (wychowawcy klas)
 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego pod kątem racjonalnego wykorzystania czasu i opanowania stresu egzaminacyjnego (wychowawcy, pedagog, psycholog, terapeuta)
 • zapoznanie z technikami efektywnego uczenia się (wychowawcy, nauczyciele)
 • przeprowadzenie treningu antystresowego (ćwiczenia relaksacyjne) (wychowawcy, terapeuta)
 • badania ankietowe dla stwierdzania głównych przyczyn stresu i preferowanych sposobów radzenia sobie z nimi (wychowawcy)
 • szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem treningu antystresowego (specjalista, instruktor)
 • prowadzenie godzin wychowawczych z wykorzystaniem scenariuszy zajęć profilaktycznych "Jak żyć z ludźmi" (wychowawcy klas)
 • realizacja programów wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej" - rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów (wychowawcy, pedagog)
 • współpraca z instytucjami specjalistycznymi (poradnia psychologiczno-pedagogiczna)
 • indywidualne rozmowy z osobami nie radzącymi sobie ze stresem (pedagog, wychowawca)
 • indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci, które nie radzą sobie ze stresem (pedagog, wychowawca)
 • podwyższanie motywacji do pokonywania stresu poprzez wskazywanie pozytywnych skutków wynikających z przezwyciężenia go (pedagog, wychowawca)
 • prowadzenie na lekcjach wychowawczych treningu antystresowego -ćwiczeń relaksacyjnych (wychowawca, pedagog, terapeuta)
 • motywowanie uczniów i nauczycieli do wykorzystywania ćwiczeń relaksacyjnych w sytuacjach szkolnych np. sprawdziany, odpowiedzi ustne itp. (nauczyciele, dyrekcja)
 • działania pedagogiczne uczniów i rodziców w zakresie odpowiedzialności, uczciwości i samodzielności (wychowawcy)
 • uświadomienie rodzicom, że zbyt wysokie aspiracje rodziców mogą być przyczyną niesamodzielnej pracy uczniów (wychowawcy)."


 

Archiwum 2010/2011.

Archiwum 2009/2010.

Archiwum 2008/2009.

Archiwum 2007/2008.

Archiwum 2006/2007.

 
 
"KATYŃ - ocalić od zapomnienia"
Ogólnopolska akcja posadzenia 21473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.
Katyń-ocalić od zapomnienia...

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Bezpieczny Internet


 


 .: DODATKI

>> LINKI

>> DOWNLOAD

>> PUBLIKACJE        NAUCZYCIELI

 
..:: Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - D.P. 2003 - 2012 ::..